Käpälämäelle
Genetiikan ABC,
helppoa perinnöllisyysoppia, II osa

© Inkeri Kangasvuo 2002

DNA:sta OMINAISUUDEKSI

Yksinkertaisuuden vuoksi sanotaan yleensä tietyn ominaisuuden tai piirteen (koiran koko, väri, rakenne, luonne) periytyvän vanhemmilta jälkeläisille. Ominaisuudet eivät kuitenkaan sellaisinaan periydy, vaan niitä koodaavat DNA-jaksot eli geenit . Tietyn pituinen DNA-jakso vastaa yhtä geeniä. Toimiessaan geenit saavat solun tuottamaan proteiineja . Oikeastaan geeni on "resepti", jonka mukaan valmistetaan tietty proteiini. Proteiinit ovat ryhmä monimutkaisia molekyylejä, joilla jokaisella on oma tehtävänsä kehon rakenteessa ja toiminnassa. Esimerkiksi insuliini, jonka tehtävänä on elimistön sokeripitoisuuden säätely on proteiini, samoin kollageeni, joka on luiden, rustojen ja ihon rakenneosa on proteiini. Ihon ja karvojen väriä määrittävä melaniinikin on proteiini. Joskus geenit vaikuttavat ominaisuuksiin epäsuorasti. Geenit vaikuttavat korvan kokoon ja hännän asentoon, mutta ei ole olemassa erityistä "korvan koko"- tai "hännän asento"-geeniä. Lyhyesti sanottuna geenit "kertovat" solulle mitä proteiineja valmistetaan, miten paljon ja milloin.

NUKLEOTIDIT

DNA koostuu pienistä rakenneyksiköistä - nukleotideista. Jokaisessa nukleotidissa on fosfaattiosa, sokeriosa ( deoksiriboosi ) ja emäsosa. Sokeri- ja fosfaattiosat ovat kaikissa nukleotideissa samanlaiset, mutta ne eroavat toisistaan emäsosaltaan. Juuri emäsosat tekevät nukleotideista erilaisia. Mahdollisia emäsosia on neljää tyyppiä adeniini ( A ), tymiini ( T ), guaniini ( G ) ja sytosiini ( C ). Yksinkertainen nukleotidiketju voi olla emäsjärjestykseltään melkein minkälainen tahansa (kunhan se pystyy koodaamaan valuaisaineen valmistusta).

T A C G A A T C C A A A C G T

DNA:ssa nukleotidit ovat pareittain muodostaen kierteisen rakenteen. Fosfaatti- ja sokeriosat muodostavat tikapuurakenteen raamit ja emäsosat sen askelmat. Emäsosat eivät kuitenkaan voi liittyä pareittain miten sattuu. Ne ovat kuin pikkulapsen kahden palan palapelin osat. Kirahvin pää ei sovi elefantin takaosaan, eikä kirahville voi laittaa elefantin päätä. Emäksistä adeniini ja tymiini muodostavat parin eli tikapuurakenteen "askelman" ja guaniini ja sytosiini oman "askelman". Siten esimerkkimme nukleotidiketjun pariksi sopii ainoastaan:

T A C G A A T C C A A A C G T
A T G C T T A G G T T T G C A

AMINOHAPOT

IT-ajan ihmiset tietävät, että kaikki data voidaan tallentaa tietokoneelle bittien eli ykkösten (1) ja nollien (0) avulla. Tavallisesti käytetään 8 merkin (bitin) pituisia koodeja (tavuja) eli ykkösistä ja nollista voidaan muodostaa 2 8 =256 erilaista yhdistelmää. Esimerkiksi isoa A-kirjainta vastaa koodi 01000001.
Liekö sattuma, että perinnöllinen koodi, vai pitäisikö sanoa "data" on koodattu samaan tapaan. Nyt käytettävissä on kuitenkin 1 ja 0 sijaan neljä erilaista yksikköä - emäkset adeniini ( A ), tymiini ( T ), guaniini ( G ) ja sytosiini ( C ). Geneettinen tavu eli aminohappo on kuitenkin vain kolmen merkin mittainen. Siten emäkset voidaan ryhmitellä kolmikoiksi ( tripletti, kodoni ) 4x4x4=64 eri tavalla. Nämä kolmikot vastaavat eri aminohappoja . Koska triplettejä voi olla 64 erilaista, mutta luonnossa tunnettuja aminohappoja on vain 20, voi tiettyjä aminohappoja vastata useampikin emäskolmikko. Kutakin aminohappoa tarkoittava ohje on siis aina kolme peräkkäistä emästä. Oheisessa taulukossa alkava emäs on vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa ja lopettava emäs oikealla viimeisenä, keskimmäinen emäs neljässä sarakkeessa keskellä.

  A G T C  
A AAA fenylalaniini AGA seriini ATA tyrosiini ACA kysteiini A
  AAG fenylalaniini AGG seriini ATG tyrosiini ACG kysteiini G
  AAT leusiini AGT seriini ATT lopetuskodoni ACT lopetuskodoni T
  AAC leusiini AGC seriini ATC lopetuskodoni ACC tryptofaani C
G GAA leusiini GGA proliini GTA histidiini GCA arginiini A
  GAG leusiini GGG proliini GTG histidiini GCG arginiini G
  GAT leusiini GGT proliini GTT glutamiini GCT arginiini T
  GAC leusiini GGC proliini GTC glutamiini GCC arginiini C
T TAA isoleusiini TGA treoniini TTA asparagiini TCA seriini A
  TAG isoleusiini TGG treoniini TTG asparagiini TCG seriini G
  TAT isoleusiini TGT treoniini TTT lysiini TCT arginiini T
  TAC metioniini TGC treoniini TTC lysiini TCCarginiini C
C CAA valiini CGA alaniini CTA asparagiinihappo CCA glysiini A
  CAG valiini CGG alaniini CTG asparagiinihappo CCG glysiini G
  CAT valiini CGT alaniini CTT glutamiinihappo CCT glysiini T
  CAC valiini CGC alaniini CTC glutamiinihappo CCC glysiini C

VALKUAISAINEET

Nukleotidien järjestykseen kätkeytyy perimän koodit, sillä se määrää valkuaisaineiden aminohappojärjestyksen. Kun ajattelemme miten 20 erilaista aminohappoa voidaan järjestää ketjuksi kolmen ryhmiin saamme 20 3 =8000 eri tapaa, jos aminohappoketjussa on kuusi peräkkäistä aminohappoa saamme 20 6 eli 64 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa! Valkuaisainemolekyylissä voi olla kuitenkin tuhansia aminohappoja peräkkäin, siten vaihtoehtoja on lähes äärettömästi. Kullakin eliölajilla on sille tyypilliset valkuaisaineet ja vieraan valkuaisaineen tunkeutuminen elimistöön aiheuttaa monesti allergisen reaktion. Luonnossa esiintyviä valkuaisaineita on valtavan paljon ja niiden tehtävät ovat monenlaiset. Kukin molekyylirakenne sopii vain tiettyyn tehtävään. Valkuaisaineet toimivat ennenkaikkea entsyymeinä eli katalysoivat reaktioita sekä solun rakennusaineina ja vasta-aineina.

PROTEIINISYNTEESI

Toimiessaan geeni tuottaa jotain entsyymiä, joka on siis valkuaisainetta. Entsyymit vuorostaan ohjaavat solun toimintoja. Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä ja kukin entsyymi voi katalysoida vain tiettyä reaktiota. Solun tarvitessa jotain tiettyä valkuaisainetta avautuu kromosomin DNA kahdeksi puoliskoksi emästen irrotessa pareistaan juuri tämän valkuaisaineen ohjeen kohdalta. Valkuaisainesynteesi alkaa aina emäskolmikolla T A C (metioniini) ja päätekolmikkona voi olla A T T , A T C tai A C T . Lähetti-RNA kopioi ohjeen ja kuljettaa sen tumasta ribosomeille , jossa se tulkitaan ja valkuaisainen rakentuu ohjeen mukaiseksi. Tuloksena on sitten näkyvä ominaisuus, perinnöllinen käyttääytyminen tai vaikka aineenvaihdunnallinen ominaisuus. Jos DNA:ssa on virheellinen valkuaisaineen valmistusohje ( geenivirhe ) voi tuloksena olla jokin sairaus.

GENEETTISTÄ SANASTOA

takaisin Aminohappo =typpipitoinen orgaaninen yhdiste, proteiinien rakenneosa. Luonnossa esiintyy 20 erilaista aminohappoa

takaisin Deoksiriboosi =viisi hiiliatomia sisältävä sokerimolekyyli, DNA:n nukleotidien yksi rakennusosa.

takaisin DNA =deoksiribonukleiinihappo, eliön perinnöllistä tietoa säilyttävä, nukleotideista koostuva yhdiste. DNA sijaitsee solun tumassa.

takaisin Entsyymi =katalyyttinen proteiini. Yhdiste, joka katalysoi solun sisäistä tai ulkoista reaktiota. Entsyymit ovat spesifisiä eli tietty entsyymi voi katalysoida vain tiettyä reaktiota.

takaisin Geeni = perinnöllistä ominaisuutta ohjaava DNA-jakso, joka sisältää proteiinin valmistusohjeen.

takaisin Geenivirhe =DNA-ketjussa yhden tai muutaman emäsparin vaihtumisesta johtuva perinnöllisen tiedon muutos, joka muuttaa aminohapon toiseksi, toimimattomaksi tai vajaatoimiseksi.

takaisin Kodoni, tripletti =kolmen nukleotidin muodostama sarja, aminohappo

takaisin Lähetti-RNA =RNA-molekyyli, joka kuljettaa geenin perinnöllisen tiedon ribosomeille proteiinisynteesin malliksi.

takaisin Nukleotidi =nukleiinihapon rakenneosa, jonka osina ovat sokeri, fosforihappotähde ja orgaaninen emäs.

takaisin Proteiini =valkuaisaine, yhdestä tai useammasta aminohappoketjusta muodostuneita yhdisteitä.

takaisin Ribosomi =solulimassa olevia partikkeleja, joiden kalvoissa valkuaisainesynteesi tapahtuu.

edellinen jakso  seuraava jakso
sivun alkuun